Follow Legal » Prawo spółek » Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
W naszej Bazie Wiedzy umieściliśmy niedawno poradnik Jak złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS na trzy miesiące. W poradniku omawialiśmy kto może skorzystać ze zwolnienia z ZUS  oraz w jaki sposób prawidłowo wypełnić wniosek o zwolnienie z obowiązku regulowania składek. W poniższym poradniku chcielibyśmy kontynuować wyjaśnianie wątpliwości, które pojawiają się w związku z wprowadzanymi w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Antykryzysowej 2.0 rozwiązaniami pomocowymi, a konkretnie omówimy świadczenie postojowe dla samozatrudnionych. Ta forma wsparcia została wprowadzona przepisami Tarczy Antykryzysowej i ma za zadanie  pomóc przedsiębiorcom w dobie  kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa. Świadczenie postojowe zostało uregulowane  w art. 15zq i następnych Tarczy Antykryzysowej. Zaznaczamy, że poniższy poradnik (uwzględniający zmiany wprowadzone Tarczą Antykryzysową 2.0) został poświęcony wyłącznie świadczeniu postojowemu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie omawiamy w nim innej instytucji pomocowej, którą jest świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

Kto może złożyć wniosek o świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to świadczenie, o które przedsiębiorcy mogą ubiegać się maksymalnie trzykrotnie. O świadczenie mogą starać się osoby prowadzące działalność gospodarczą, na podstawie Ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym przedsiębiorcy korzystający:

 • z ulgi na start
 • z ulg w ramach Małej Działalności Gospodarczej (MDG) lub Małego ZUS plus (MDG +).

Wymaga podkreślenia, że ze świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mieli przestój w swojej działalności spowodowany wystąpieniem epidemii wywołanej przez SARS CoV-2 oraz przy założeniu, że spełniają również inne warunki określone w przepisach, które omówimy poniżej.

Tarcza 2.0 dopuściła możliwość skorzystania przez przedsiębiorców ze świadczenia postojowego nawet trzy razy (w pierwotnej wersji przepisów przedsiębiorca mógł skorzystać z tej formy pomocy tylko jeden raz). Warunkiem przyznania przez ZUS kolejnego świadczenia postojowego będzie złożenie przez przedsiębiorcę nowego wniosku wraz z oświadczeniem, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie (trudno jest jednak ocenić czy “brak poprawy sytuacji materialnej” oznacza utrzymujący się na tym samym poziomie spadek przychodów czy też konieczne będzie wykazanie dalszego spadku przychodów). Należy pamiętać, że wypłata kolejnego świadczenia może nastąpić, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Czy wiesz, że…
W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje tylko jedno świadczenie postojowe.

Wysokość świadczenia postojowego

Dla przedsiębiorcy, który jest podatnikiem VAT zwolnionym z obowiązku regulowania podatku VAT i rozlicza podatek dochodowy w formie karty podatkowej, świadczenie postojowe wyniesie 50% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku czyli 1300 zł.

Wszyscy pozostali przedsiębiorcy, a więc również ci, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i są czynnymi podatnikami VAT, otrzymają 80% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku czyli 2080 zł.

Kto może skorzystać ze świadczenia postojowego

 1. Przedsiębiorca, który nie zawiesił działalności gospodarczej, może skorzystać ze świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł spełniając poniższe warunki:
 • rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.
 • przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, był co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu wyłącznie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
 • prowadzi działalność gospodarczą, mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem polskim lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium Polski.
 1. Przedsiębiorca, który zawiesił działalności gospodarczej, może skorzystać ze świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł spełniając poniższe warunki:
 • rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.
 • zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 r.
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu wyłącznie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
 • prowadzi działalność gospodarczą, mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem polskim lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium Polski.
 1. Przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT zwolnionym i rozlicza się w formie karty podatkowej może skorzystać ze świadczenia postojowego w wysokości 1300 zł spełniając poniższe warunki:
 • prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT
 • prowadzi działalność gospodarczą i nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
 • prowadzi działalność gospodarczą, mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem polskim lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium Polski.

Powyższe warunki dotyczą świadczeń postojowych przyznawanych po raz pierwszy jak również tych, w których wnioski zostały złożone przez przedsiębiorcę od 1 kwietnia 2020 r.

Wypłata świadczenia postojowego

ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego wypłacenia. Co to oznacza? Wypłata środków nastąpi niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej, dlatego kluczowym elementem wniosku jest wskazanie prawidłowego rachunku bankowego. ZUS może odmówić prawa do świadczenia postojowego. Odmowa następuje w drodze decyzji. Należy jednak pamiętać, że od decyzji ZUS przysługuje przedsiębiorcy odwołanie. Zgodnie z informacjami, które uzyskujemy od przedsiębiorców – ZUS szybko rozpatruje złożone wnioski, a pierwsze wypłaty świadczeń postojowych wpłynęły już na konta przedsiębiorców.

Czy wiesz, że…
ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Zwrot świadczenia postojowego

Co do zasady świadczenie postojowe dla przedsiębiorców jest bezzwrotne. W przypadku gdy świadczenie postojowe zostanie pobrane nienależnie, przedsiębiorca będzie zobowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Decyzję o zwrocie takiego świadczenia ZUS może podjąć w ciągu 5 lat od dnia, w którym świadczenie zostało wypłacone. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu w przypadku gdy świadczenie postojowe zostało:

 • przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczeni
 • wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek

Przedsiębiorca, który zdecyduje się skorzystać ze świadczenia postojowego musi złożyć do ZUS wniosek na odpowiednim formularzu – wniosek o świadczenie postojowe RSP-D.

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony najpóźniej w ciągu 3 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii koronawirusa.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien zawierać:

 1. dane płatnika składek:
 • imię i nazwisko, nazwę skróconą
 • numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu
 • adres do korespondencji
 • we wniosku można również wskazać numer telefonu, który ułatwi pracownikom ZUS kontakt z wnioskującym.
 1. wskazanie rachunku bankowego ( na który zostanie wypłacone świadczenie postojowe
 1. oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające
 • przestój w prowadzeniu działalności
 • uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli przedsiębiorca nie zawiesił prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1. inne informacje niezbędne do skorzystania ze świadczenia postojowego np. wskazanie PKD i przekazanie informacji o niekorzystaniu ze świadczenia postojowego na innej podstawie
 1. podpis wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć do ZUS:

 • drogą elektroniczną (do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego): przez PUE ZUS lub przez gov.pl
 • za pośrednictwem poczty (wniosek należy wydrukować i przesłać do ZUS)
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Jak złożyć wniosek przez PUE ZUS

Poniżej przygotowaliśmy szczegółową instrukcję jak krok po kroku należy złożyć wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców na platformie PUE ZUS.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej ZUS (wg stanu na 22 kwietnia 2020 r.) wniosek na PUE ZUS zostanie wkrótce zaktualizowany. o tego momentu wnioski należy składać na obecnie dostępnym wzorze. Dotychczasowe wymagane we wniosku oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące nie przekroczenia przychodu w wysokości 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie będzie uwzględniane przez ZUS podczas podejmowania decyzji.

Dla przedsiębiorców, którzy będą ubiegać się o kolejne świadczenie postojowe – tak jak wcześniej wskazaliśmy – warunkiem koniecznym będzie złożenie kolejnego wniosku. Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej ZUS, wniosek będzie dostępny w maju 2020 r., ponieważ o ponowne świadczenie postojowe można się ubiegać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.

KROK 1 – Logowanie na stronę ZUS

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D) można wypełnić i wysłać logując się na platformie usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Wcześniej jednak należy zarejestrować się na tej platformie i utworzyć swoje konto.

KROK 2 – Przygotowanie wniosku

Logujemy się do swojego konta na PUE ZUS. Są cztery sposoby, aby to zrobić: bezpośrednio za pomocą loginu i hasła do PUE ZUS, za pomocą profilu zaufanego, przez kwalifikowany podpis elektroniczny, przez bankowość elektroniczną.

zus logowanie

Wybieramy zakładkę Płatnik.

zus płatnik

Z bocznego menu po lewej stronie wybieramy w części Dokumenty i Wiadomości – Dokumenty robocze.

Klikamy przycisk Utwórz nowy – wniosek RSP-D można wybrać z listy dostępnych dokumentów (wniosek ma 2 strony, pamiętajmy o wypełnieniu każdej z nich).

Po zaznaczeniu wniosku należy wybrać Utwórz dokument.

pue zus utwórz dokument

Następnie wyświetli się formularz do wypełnienia. Automatycznie wypełniają się dane identyfikacyjne z konta osoby składającej wniosek. We wniosku można również wskazać numer telefonu oraz adres e-mail (wskazanie przez wnioskującego adresu e-mail i numeru kontaktowego ma ułatwić ZUS kontakt w sprawie składanego wniosku). We wniosku należy podać także adres do korespondencji w sprawie. Dane adresowe pobiorą się jeśli na koncie w ZUS, został podany adres do korespondencji.

Następnie należy podać numer rachunku bankowego. Dane dotyczące rachunku bankowego można wybrać z dostępnej listy, jeśli wcześniej zostały podane na platformie ZUS i numer rachunku został zapisany danych na profilu PUE ZUS.

zus rachunek bankowy

W sekcji II Forma Opodatkowania w roku 2020 należy zaznaczyć właściwą dla siebie opcję. Jeśli jako formę opodatkowania zostały wybrane:

 • Pozostałe formy opodatkowania (w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT), a działalność nie została zawieszona – wypełniamy część III, a następnie część V (należy pamiętać o zaznaczeniu czy jest się objętym ubezpieczeniem społecznym rolników).
 • Pozostałe formy opodatkowania (w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT), a działalność została zawieszona – wypełniamy część IV, a następnie wypełnić część V (należy pamiętać o zaznaczeniu czy jest się objętym ubezpieczeniem społecznym rolników).
 • Karta podatkowa i zwolnienie z opłacania podatku VAT – wypełniamy tylko część V (należy pamiętać o zaznaczeniu czy jest się objętym ubezpieczeniem społecznym rolników).

Sekcję III Wysokość przychodów należy wypełnić, jeśli nie zostało zawieszone prowadzenie działalności gospodarczej. W tym polu należy podać dane o uzyskanym przychodzie z dwóch ostatnich miesięcy przed miesiącem, w którym składa wniosek. Np. jeżeli ktoś składa wniosek w kwietniu, to należy podać przychody osiągnięte w marcu i lutym.

Następnie należy wybrać przycisk Wypełnij – system na wniosku automatycznie uzupełni odpowiednie miesiące.

zus wysokość przychodów

Sekcję IV Wysokość przychodów należy wypełnić, jeśli zostało zawieszone prowadzenie działalności gospodarczej po 31.01.2020 r.

Następnie należy wybrać przycisk Wypełnij – system na wniosku automatycznie uzupełni odpowiedni miesiąc.

zus wysokość przychodów zawieszenie

W sekcji V Oświadczenie należy zapoznać się z treścią dostępnych oświadczeń. Pamiętaj o zaznaczeniu odpowiedzi czy jesteś objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

zus oświadczenia wniosek

Następnie należy wybrać przycisk Sprawdź – system podpowie, czy zostały uzupełnione wszystkie wymagane pola. Jeśli wniosek został poprawnie wypełniony – należy go zapisać, a następnie zamknąć formularz.

zus wysłanie wniosku

Po wybraniu przycisku Wyślij wyświetli się komunikat z oświadczeniem, że podpisanie wniosku oznacza akceptację i podpisanie wszystkich oświadczeń zawartych we wniosku:

zus oświadczenie

Po akceptacji należy wybrać sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz należy wskazać podpis, którego podczas składania wniosku chcesz użyć.

zus sposób doręczenia odpowiedzi

KROK 3 – Wysyłka i podpis wniosku

Wniosek do ZUS można wysłać elektronicznie za pomocą:

   • kwalifikowanego podpisu elektronicznego
   • podpisu zaufanego (ePUAP) lub
   • podpisu osobistego (e-dowodu).

Podpis zaufany jest bezpłatny. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek o utworzenie profilu na stronie internetowej www.pz.gov.pl. Następnie trzeba potwierdzić swoją tożsamość w placówce ZUS, w urzędzie miasta lub gminy albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Podpis kwalifikowany wydają centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki zostaje wydany certyfikat. Jeśli posiadasz taki podpis możesz wykorzystać go przy składaniu wniosku o zwolnienie z ZUS.

Podpis osobisty (e-dowód) można uzyskać bezpłatnie przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajduje się w e-dowodzie. Aby korzystać z podpisu osobistego, koniecznym jest posiadanie czytnika NFC do e-dowodu oraz zainstalowanie na swoim komputerze odpowiedniego oprogramowania.

Jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany (PZ ePUAP) lub podpis osobisty (e-dowód) i chcesz wysłać wniosek, wybierz przycisk Wyślij i dokonaj autoryzacji i podpisania wniosku zgodnie z wybraną przez siebie formą.

zus podpis wniosku

Zapoznanie się z powyższymi informacjami umożliwi poprawne złożenie wniosku o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane ze świadczeniem postojowym lub chcesz się dowiedzieć z jakich form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej możesz skorzystać zapraszam do kontaktu z naszymi ekspertami.


Karolina Wolny

Radca prawny

Karolina zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych zajmujących się windykacją należności w obszarze postępowań cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń przysługujących konsumentom. W swojej karierze zawodowej łączyła wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z prowadzeniem procesów sądowych, egzekucyjnych oraz zarządzaniem projektami prawnymi na dużą skalę. Posiada doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, a także doświadczenie procesowe w prowadzeniu postępowań w sprawach cywilnych. więcej >>