Follow Legal » Sztuczna Inteligencja » Kogo dotyczy i co regulują przepisy AI Act?

W obliczu dynamicznego rozwoju technologii sztucznej inteligencji (AI), Unia Europejska podjęła kroki mające na celu uregulowanie tego obszaru w sposób zapewniający bezpieczeństwo, przejrzystość i odpowiedzialność. W kwietniu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję regulacji znanej jako AI Act (Artificial Intelligence Act). Od tego czasu regulacja przeszła przez szereg konsultacji, debat i zmian. W niniejszym artykule omówimy, kogo dotyczy AI Act oraz jakie kwestie będzie regulować zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kogo dotyczy AI Act?

AI Act ma na celu objęcie szerokiego spektrum podmiotów zaangażowanych w rozwój, dystrybucję oraz użytkowanie systemów sztucznej inteligencji. Regulacja ta dotyczy:

 1. Twórców systemów AI

Twórcy systemów AI, w tym przedsiębiorstwa, start-upy oraz organizacje badawcze, są głównymi adresatami AI Act. Regulacja wymaga, aby proces projektowania, testowania i wdrażania systemów AI był zgodny z określonymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Twórcy muszą zapewnić, że ich systemy spełniają wymogi dotyczące minimalizacji ryzyka i odpowiedzialności.

 1. Dostawców systemów AI

Dostawcy, którzy wprowadzają systemy AI na rynek Unii Europejskiej, będą musieli zapewnić zgodność swoich produktów z przepisami AI Act. Obejmuje to obowiązek znakowania produktów, dostarczania szczegółowych informacji na temat systemów AI oraz przestrzegania zasad transparentności i odpowiedzialności.

 1. Użytkowników systemów AI

Użytkownicy systemów AI, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, również będą zobowiązani do przestrzegania przepisów AI Act. Użytkownicy muszą monitorować i oceniać ryzyko związane z wykorzystaniem AI oraz zapewnić odpowiednie środki ochrony danych i prywatności.

 1. Organy nadzorujące i egzekwujące

AI Act przewiduje ustanowienie organów odpowiedzialnych za nadzór i egzekwowanie przepisów. Organy te będą monitorować rynek, przeprowadzać audyty oraz nakładać sankcje w przypadku naruszeń.

Co będzie regulował AI Act?

AI Act ma na celu stworzenie spójnych ram prawnych dla bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystania technologii sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. Główne obszary regulacji obejmują:

 1. Klasyfikacja systemów AI

AI Act wprowadza system klasyfikacji opartej na ryzyku, które systemy AI mogą stwarzać dla użytkowników i społeczeństwa. Systemy te są podzielone na cztery kategorie: minimalne ryzyko, ograniczone ryzyko, wysokie ryzyko oraz niedopuszczalne ryzyko. Każda kategoria podlega odmiennym wymogom regulacyjnym.

 1. Wymogi dla systemów wysokiego ryzyka

Systemy AI uznane za systemy wysokiego ryzyka muszą spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, transparentności i odpowiedzialności. Wśród tych systemów znajdują się m.in. technologie stosowane w sektorze zdrowia, transportu, edukacji oraz egzekwowania prawa. Wymogi te obejmują obowiązek przeprowadzania ocen zgodności, testowania i walidacji systemów oraz zapewnienia ich transparentności.

 1. Zakazy dla systemów o niedopuszczalnym ryzyku

AI Act wprowadza zakazy dla określonych zastosowań AI, które uznane są za niedopuszczalne ze względu na naruszenie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej. Przykłady obejmują systemy manipulujące zachowaniem ludzi w sposób zagrażający ich zdrowiu i bezpieczeństwu, technologie stosowane do masowego nadzoru w czasie rzeczywistym oraz systemy oceniające wiarygodność osób na podstawie ich zachowań społecznych.

 1. Transparentność i informowanie użytkowników

Regulacja kładzie duży nacisk na transparentność systemów AI. Zobowiązuje dostawców do dostarczania jasnych i zrozumiałych informacji na temat działania systemów AI, ich celu oraz ograniczeń. Użytkownicy powinni być informowani o tym, że mają do czynienia z systemem AI, a także o możliwościach interakcji z takim systemem.

 1. Ochrona danych i prywatności

AI Act stawia silny nacisk na ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników systemów. Twórcy i dostawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów RODO oraz zapewnienia, że dane wykorzystywane przez systemy AI są odpowiednio zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi standardami.

 1. Audyt i monitorowanie

Regulacja wprowadza wymogi dotyczące regularnych audytów i monitorowania systemów AI, aby zapewnić ich zgodność z przepisami oraz minimalizować ryzyko. Wymogi te obejmują zarówno audyty wewnętrzne przeprowadzane przez dostawców, jak i zewnętrzne prowadzone przez niezależne organy nadzorujące.

 1. Sankcje za naruszenia

AI Act przewiduje surowe sankcje za naruszenia przepisów, które mogą obejmować wysokie grzywny, ograniczenia w działalności gospodarczej, a nawet zakazy sprzedaży określonych systemów AI na rynku Unii Europejskiej. Celem tych sankcji jest zapewnienie wysokiego poziomu przestrzegania regulacji oraz ochrona użytkowników przed ryzykiem związanym z niewłaściwym wykorzystaniem technologii AI.

Dodatkowe zagadnienia

 1. Wsparcie innowacji i badania

AI Act, poza regulacjami, zawiera również przepisy mające na celu wspieranie innowacji i badań w dziedzinie AI. Przewiduje tworzenie tzw. “piaskownic regulacyjnych” (regulatory sandboxes), gdzie innowacyjne technologie mogą być testowane w kontrolowanych warunkach przed wprowadzeniem ich na rynek.

 1. Zrównoważony rozwój i etyka

AI Act podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju i etycznego podejścia do tworzenia i wykorzystania AI. Twórcy i dostawcy są zobowiązani do uwzględniania aspektów etycznych w procesie projektowania systemów AI, aby zapewnić, że technologie te będą działać na korzyść społeczeństwa.

Podsumowanie

AI Act jest ambitną próbą stworzenia kompleksowych ram prawnych dla bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. Regulacja ta obejmuje szerokie spektrum podmiotów, w tym twórców, dostawców i użytkowników systemów AI, a także organy nadzorujące. Jej celem jest nie tylko minimalizowanie ryzyka związanego z AI, ale również promowanie innowacji i zapewnienie, że technologia ta będzie wykorzystywana w sposób zgodny z wartościami i prawami Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa i inne podmioty związane z AI powinny już teraz przygotować się na nadchodzące zmiany i dostosować swoje procesy do nowych wymogów, aby zapewnić zgodność z AI Act oraz bezpieczeństwo i zaufanie użytkowników.

Rozpoczynając przygodę z AI warto od początku dbać o zgodność działań z przepisami prawnymi. Z tego powodu warto sięgać po pomoc do specjalistów. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby skorzystać z fachowego wsparcia we wdrażaniu AI w działalności.

 


Zespół Follow Legal