Follow Legal » Startup » Umowa wdrożeniowa – czym jest i jak skonstruować umowę wdrożeniową

Umowa wdrożeniowa, zwana również umową na wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego, jest jednym z kluczowych narzędzi prawnych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa do zarządzania procesem implementacji nowych technologii informacyjnych. Celem tego artykułu jest omówienie charakteru prawnego oraz konstrukcji takiej umowy, z uwzględnieniem jej najważniejszych elementów oraz obowiązków stron.

Z tego artykułu dowiesz się:

Charakter prawny umowy wdrożeniowej

Umowa wdrożeniowa jest umową nienazwaną, co oznacza, że nie jest wprost uregulowana w polskim Kodeksie cywilnym. Jest to umowa o charakterze mieszanym, łącząca w sobie elementy umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług. Ze względu na specyfikę projektu informatycznego, umowa ta często obejmuje również aspekty związane z licencjonowaniem oprogramowania oraz transferem technologii.

Podstawą prawną dla tego rodzaju umowy są przepisy ogólne Kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań umownych (art. 3531 KC), umowy o dzieło (art. 627-646 KC) oraz umowy zlecenia (art. 734-751 KC). W przypadku gdy umowa dotyczy także licencji na oprogramowanie, zastosowanie znajdą przepisy dotyczące umów licencyjnych (art. 66 i nast. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Konstrukcja umowy wdrożeniowej

Konstrukcja umowy wdrożeniowej powinna być precyzyjna i kompleksowa, aby zapobiec ewentualnym sporom oraz zapewnić sprawną realizację projektu. Kluczowe elementy, które powinna zawierać taka umowa, to:

 1. Strony umowy

Należy dokładnie określić, kto jest stroną umowy, tj. kto jest zamawiającym (klientem) i kto jest wykonawcą (dostawcą systemu informatycznego). Warto również uwzględnić dane kontaktowe oraz osoby odpowiedzialne za realizację umowy po obu stronach.

 1. Przedmiot umowy

Przedmiot umowy powinien być jasno określony i obejmować szczegółowy opis systemu informatycznego, który ma zostać wdrożony. W tym miejscu należy zawrzeć specyfikację techniczną, funkcjonalności systemu oraz zakres prac wdrożeniowych.

 1. Harmonogram realizacji

Harmonogram wdrożenia jest kluczowym elementem umowy, ponieważ określa terminy realizacji poszczególnych etapów projektu. Powinien zawierać konkretne daty oraz kamienie milowe, a także procedury odbioru poszczególnych etapów prac. Warto zadbać o to aby umowa była dopasowana do przyjętej metodyki pracy projektowej np. agile.

 1. Warunki płatności

Umowa powinna precyzować wynagrodzenie wykonawcy oraz zasady jego wypłaty. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego lub kosztorysowego, a także podział płatności na transze powiązane z realizacją poszczególnych etapów projektu.

 1. Odpowiedzialność stron

Ważnym elementem umowy jest określenie odpowiedzialności stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Należy uwzględnić kary umowne za opóźnienia, niewykonanie obowiązków czy naruszenie poufności danych.

 1. Gwarancja i wsparcie techniczne

W umowie powinny znaleźć się postanowienia dotyczące gwarancji na wdrożony system oraz warunki świadczenia wsparcia technicznego. Określenie czasu trwania gwarancji oraz zakresu usług serwisowych jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania systemu.

 1. Poufność i ochrona danych

Ze względu na specyfikę systemów informatycznych, umowa powinna zawierać klauzule dotyczące poufności oraz ochrony danych osobowych. Strony powinny zobowiązać się do przestrzegania przepisów RODO oraz innych obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych.

 1. Postanowienia końcowe

W postanowieniach końcowych należy uwzględnić zasady rozwiązania umowy, tryb rozstrzygania sporów oraz ewentualne zmiany umowy. Warto również wskazać, które przepisy prawa mają zastosowanie do umowy oraz sąd właściwy do rozstrzygania sporów.

Zagadnienia dodatkowe

 1. Prawo autorskie i własność intelektualna

Kwestie dotyczące prawa autorskiego i własności intelektualnej mają ogromne znaczenie w umowach wdrożeniowych. Należy jasno określić, kto będzie właścicielem praw autorskich do stworzonego oprogramowania (lub jego elementów) oraz jak będą regulowane prawa do ewentualnych modyfikacji systemu. Wykonawca może udzielić zamawiającemu licencji na korzystanie z systemu, natomiast prawa autorskie mogą pozostać własnością wykonawcy.

 1. Zabezpieczenia umowy

Dla zapewnienia należytego wykonania umowy, strony mogą przewidzieć różnorodne zabezpieczenia. Mogą to być m.in. kary umowne, gwarancje bankowe, czy też zatrzymanie części wynagrodzenia wykonawcy do momentu zakończenia wszystkich prac wdrożeniowych i usunięcia ewentualnych usterek.

 1. Audyt i kontrola

Umowa może zawierać postanowienia dotyczące audytu i kontroli realizacji projektu. Zamawiający może zastrzec sobie prawo do przeprowadzania okresowych audytów w celu weryfikacji zgodności prac z umową oraz osiągania ustalonych kamieni milowych. Często w umowach wdrożeniowych zawiera się szczególne postanowienia dotyczące testowania stworzonego oprogramowania.

Podsumowanie

Umowa wdrożeniowa jest kluczowym narzędziem prawnym w procesie implementacji systemów informatycznych. Jej właściwa konstrukcja oraz precyzyjne określenie obowiązków i odpowiedzialności stron są niezbędne dla zapewnienia sukcesu projektu. Zarówno zamawiający jak i wykonawcy powinny zwrócić szczególną uwagę na szczegółowe określenie przedmiotu umowy, harmonogramu realizacji, warunków płatności oraz gwarancji i wsparcia technicznego, aby uniknąć ewentualnych problemów i sporów. Włączenie do umowy postanowień dotyczących prawa autorskiego, zabezpieczeń umowy oraz audytów może dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo i przejrzystość realizacji projektu.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby skorzystać z fachowego wsparcia w przygotowaniu umowy wdrożeniowej.

 


Zespół Follow Legal