Follow Legal » Startup » Dotacja na rejestrację znaku towarowego lub wzoru

Dotacja GR/001/21 czyli dotacja funduszu ,,Ideas Powered for Business’’ dla MŚP to instrument wprowadzony z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Stanowi ona jedno z działań pomocowych, które ma ożywić sektor MŚP dotknięty kryzysem związanym z pandemią koronawirusa. Oferowane wsparcie dla przedsiębiorców dotyczy sfery własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, w zakresie wstępnej diagnostyki własności intelektualnej i rejestracji znaków towarowych oraz wzorów i polega na otrzymaniu zwrotu kosztów poniesionych na wskazane usługi przez przedsiębiorcę.

Wnioski o przyznanie dotacji:

  • można składać jeszcze tylko do 31 października 2021 r.
  • składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie EUIPO.

Urząd informuje, że przedsiębiorcy nie powinni czekać ze złożeniem wniosku do ostatnich dni, ponieważ wniosku są rozpatrywane według kolejności oraz z uwzględnieniem przeznaczonego na dotację limitu budżetowego.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie usługi obejmuje dotacja

W ramach dotacji można ubiegać się o dofinansowanie dwóch usług.

Usługa nr 1 – 75% zniżki na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan).

  • W ramach usługi, dedykowani eksperci ds. własności intelektualnej pomogą przedsiębiorcom w zaplanowaniu własnej strategii własności intelektualnej w przedsiębiorstwie.
  • Usługa jest realizowana za pośrednictwem krajowych urzędów ds. własności intelektualnej, dlatego przed złożeniem wniosku konieczne jest zbadanie, czy dany urząd krajowy ją realizuje.

Usługa nr 2 – 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów.

  • Usługa obejmuje zwrot 50% kosztów poniesionych przez przedsiębiorców na zgłoszenie znaków towarowych i wzorów. W praktyce, kosztem są opłaty podstawowe, które ponosi się w momencie zgłoszenia danego znaku towarowego lub wzoru (zwrot nie obejmuje opłat za dodatkowe klasy towarów i usług, ani opłat za publikację itd.).
  • Zgłoszenia znaku i wzoru można dokonać na poziomie krajowym, regionalnym (w Państwach Beneluksu) lub unijnym – w zależności od potrzeb danego przedsiębiorcy.

Maksymalna kwota, jaką może uzyskać każde MŚP w ramach dotacji to 1500 EUR. Obecnie trwający nabór wniosków odbywa się w ramach ostatniego okna dotacji. W każdy oknie dotacji przedsiębiorcy mogą składać tylko jeden wniosek o skorzystanie z wybranej usługi lub obu usług.

Jakie są warunki złożenia wniosku o dotację

Przede wszystkim wnioskodawcą musi być podmiot z sektora MŚP (co ważne, przedsiębiorca może działać przez przedstawiciela). Zgodnie z definicją przyjętą w ramach postępowania o udzielenie dotacji, do sektora MŚP należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.1

Wniosek o dotację trzeba złożyć drogą elektroniczną, na dedykowanym tego formularzu. Dodatkowo, wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, które jest dostępne na stronie EUIPO. W ramach tego oświadczenia wnioskodawca potwierdza m.in., że nie znajduje się w sytuacji wykluczającej możliwość złożenia wniosku. Przykładem sytuacji wykluczającej jest prowadzone wobec przedsiębiorcy postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT oraz wyciąg bankowy zawierający: nazwę przedsiębiorstwa będącego posiadaczem rachunku, numer IBAN oraz kod BIC/SWIFT. Wzory wszystkich wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie EUIPO.

O zasadach postępowania po uzyskaniu dotacji

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji, przedsiębiorca ma 30 dni na:

  • złożenie wniosku o usługę IP Scan
  • zgłoszenie znaku lub wzoru i wniesienie opłaty.

Usługi muszą zostać zrealizowane najpóźniej do 1 maja 2022 r., natomiast wniosek o zwrot kosztów powinien zostać złożony w terminie 30 dni od zakończenia działań związanych z daną usługą (najpóźniej do 31 maja 2022 r.).

Czy wiesz, że..

W związku z uzyskaniem dotacji, przedsiębiorca może zostać poddany kontroli wykorzystania środków. Kontrola taka może nastąpić do 3 lat od ostatniej płatności ze strony Urzędu.

Szczegółowe warunki ubiegania się o dotację oraz zasady korzystania z niej są dostępne na stronie EUIPO.

Jesteś zainteresowany zarejestrowaniem znaku towarowego? Zapraszamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem Rejestracja znaku towarowego w praktyce. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane ze złożeniem wniosku, rejestracją znaku, w jaki sposób przebiega proces rejestracji i z jakiej ochrony dla marki najlepiej skorzystać (polskiej, na terenie UE czy też poza terenem UE) zapraszam do kontaktu naszymi ekspertami.

 

1Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Dz. Urz. UE L 187/70 z 26.6.2014


Kornelia Żebryk
Junior Lawyer