Follow Legal » Prawo spółek » Tarcza Antykryzysowa przesuwa ważne terminy obowiązków przedsiębiorców
Zmiany wprowadzone przez przepisy Tarczy Antykryzysowej oraz wydawane na jej podstawie przepisy wykonawcze (w formie rozporządzeń poszczególnych ministrów) obejmują zmianę wielu istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców terminów. W gąszczu publikowanych od końca marca 2020 r. aktów prawnych bardzo trudno wyłuskać poszczególne zmiany. Dlatego też poniżej przygotowaliśmy krótkie podsumowanie zmian terminów dla realizacji obowiązków nałożonych na przedsiębiorców. Bez wątpienia wydłużenie niektórych terminów należy ocenić pozytywnie – w czasie pandemii koronawirusa przedsiębiorcy skupili się na ratowaniu swoich firm oraz zabezpieczaniu miejsc pracy dla swoich pracowników. Ustawodawca wyszedł więc naprzeciw polskim przedsiębiorcom i umożliwił im poprzez rozwiązania przyjęte w ramach Tarczy Antykryzysowej spełnienie wybranych obowiązków w późniejszym terminie.

Z tego artykułu dowiesz się:
&nbsp

Zmiany terminów wprowadzone przepisami Tarczy Antykryzysowej mogą pomóc przedsiębiorcom spełnić nałożone na nich obowiązki w wymaganym czasie. Z myślą o przedsiębiorcach stworzyliśmy więc kalendarium istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności terminów, które uległy zmianie w związku wystąpieniem pandemii COVID-19.

Kalendarium terminów przesuniętych przepisami Tarczy Antykryzysowej

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Do 13 lipca 2020 r. przesunięty został termin na dokonanie wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to rejestr, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Przesunięty został termin na wybór i zawarcie umowy z PPK dla podmiotów zatrudniających na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych.
Umowa o zarządzanie PPK może zostać zawarta do 27 października 2020 r., a umowa o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.
PPK to powszechny program systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60-tego roku życia. Środki gromadzone w ramach PPK będą środkami prywatnymi.

 • Sprawozdania finansowe

Przesunięto terminy związane ze sporządzeniem sprawozdań finansowych za 2019 rok:
– sporządzenie sprawozdania finansowego przesunięto z 31 marca na 30 czerwca (na 31 maja – dla spółek nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego)
– zatwierdzenie sprawozdania finansowego przesunięto z 30 czerwca na 30 września (na 31 sierpnia – dla spółek nadzorowanych przez KNF)
– złożenie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego przesunięto z 15 lipca na 15 października (na 15 września – dla spółek nadzorowanych przez KNF).

 • JPK_VAT

Do 1 lipca 2020 r. przesunięto termin obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników.

 • CIT

Do 31 maja 2020 r. przesunięto termin na złożenie zeznania CIT-8 przez podatników CIT i zapłatę podatku za 2019 r.
Dla organizacji pozarządowych termin ten został przesunięty do 31 lipca 2020 r.

 • PIT

Do 31 maja 2020 r. przesunięto termin na złożenie zeznania PIT i zapłaty podatku za 2019 r.
Warto wspomnieć, że złożenie deklaracji lub wpłata należnego podatku po 30 kwietnia 2020 r. będzie równoznaczna ze złożeniem przez podatnika czynnego żalu – w takim wypadku organ podatkowy nie będzie wszczynał postępowania w sprawie o przestępstwo karno – skarbowe, a wszczęte postępowanie zostanie umorzone.

tarcza-antykryzysowa

 • Ceny transferowe

Do 30 września 2020 r. odroczono termin na złożenie informacji o cenach transferowych TP-R. Odroczenie ma zastosowanie tylko do podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

 • Oświadczenia majątkowe

Do 31 maja 2020 r. przedłużono termin na złożenie oświadczeń majątkowych przez osoby obowiązane do ich złożenia za rok 2019 (według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego).

 • Użytkowanie wieczyste

Do 30 czerwca 2020 r. przedłużono termin do zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

 • Podatek od nieruchomości – przedłużenie terminu i zwolnienie z podatku

Rada gminy w drodze uchwały może przedłużyć do 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości, których płatność przypada na kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

Rada gminy może również w drodze uchwały wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2020 w stosunku do podatku od: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • Biała lista podatników VAT

Termin na złożenie zawiadomienia o wykonaniu przelewu na rachunek bankowy, który nie znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.
Przedłużenie terminu obowiązuje tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.
Warto pamiętać, że zawiadomienie o przelewie na rachunek bankowy, który nie został ujawniony na białej liście podatników VAT składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

 • Podatek od nieruchomości komercyjnych

Do 20 lipca 2020 r. przedłużono termin na zapłatę podatku od przychodów z budynków (podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych) za marzec – maj 2020 r.

 • Zaliczki na podatek od wynagrodzeń

Do 1 czerwca 2020 r. odroczono obowiązek wpłaty przez płatników do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy pobranych za marzec i kwiecień 2020 r. z tytułu wypłat świadczeń: ze stosunku pracy, umów zlecenie i umów o dzieło, a także praw autorskich i praw pokrewnych.

 • Nowa matryca stawek VAT

Na 1 lipca 2020 r. przesunięto termin wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT.
Nowa matryca oparta jest o unijną Nomenklaturą Scaloną (CN) odnośnie towarów oraz aktualną Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU (2015) odnośnie usług.

 • Podatek od sprzedaży detalicznej

Na 1 stycznia 2021 r. przesunięto stosowanie przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej

 • Raportowanie schematów podatkowych

Maksymalnie do 30 czerwca 2020 r. zawieszono terminy raportowania schematów podatkowych.
Zawieszenie będzie obowiązywało w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 jednak nie dłużej niż do terminu maksymalnego.

 • Osoba fizyczna prowadząca działalność jako konsument

Na 1 stycznia 2021 r. przesunięto termin wejścia w życie zmian w Kodeksie Cywilnym w zakresie stosowania przepisów dotyczących konsumentów do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, które miały obowiązywać od 1 czerwca 2020 r.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z realizacją poszczególnych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców lub masz inne wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów dotyczących niwelowania negatywnego wpływu COVID-19 na Twój biznes zapraszam do kontaktu z naszymi ekspertami.


Paulina Machowicz

Paulina Machowicz Legal Business Partner / Compliance Oficer

Paulina jest wieloletnim ekspertem w dziedzinie obsługi prawnej przedsiębiorców. Przez ponad 5 lat zdobywała doświadczenie jako menadżer obsługi korporacyjnej oraz prawnik in-house w jednym z wiodących polskich banków uniwersalnych. Pracując w międzynarodowej korporacji, obsługiwała działającą w na rynku polskim grupę kapitałową podmiotów z branży finansowej. Nadzorowała organizację pracy zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników. Doradzała wielu wiodącym na rynku przedsiębiorcom z branży contact center, e-commerce i cloud solutions. więcej >>