Follow Legal » Prawo spółek » Zgoda marketingowa – podstawowe informacje

Na gruncie przepisów RODO dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Niewątpliwie ułatwia to komunikację marketingową i stoi w przychylnej pozycji do interesu administratora. Jednak jednym z wymogów jest wyrażenie zgody marketingowej przez osobę, której te dane dotyczą. Ma to za zadanie ułatwić płynność i legalność komunikacji marketingowej, a przede wszystkim służyć ochronie danych osobowych podmiotów.

Z tego artykułu dowiesz się:

Wymagania, które zgoda marketingowa musi spełnić

Przede wszystkim w treści zgody należy wskazać administratora danych – podmiot, który będzie dane przechowywał, przetwarzał i wykorzystywał we wskazanych w zgodzie celach. Co więcej, zachodzi konieczność poinformowania osoby wyrażającej zgodę o:

 • danych kontaktowych administratora danych oraz inspektora ochrony danych osobowych,
 • celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania,
 • odbiorcach danych osobowych,
 • zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
 • okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane,
 • źródle pochodzenia danych osobowych,
 • informacjach o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
 • prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora.

Ważne, aby cele zgody marketingowej były skonkretyzowane – to, czego bezpośrednio dotyczy zgoda winno być zawarte w sposób wyraźny. Możemy wyróżnić przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz za pomocą urządzeń telefonicznych. Każda z wymienionych form wymaga odrębnych zgód.

Przekazanie administratorowi danych osobowych zobowiązuje go do należytej ochrony tychże dóbr oraz przestrzegania zasady poufności. Kluczowym jest również to, iż w związku z uzasadnionym interesem administratora wymagane jest podanie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Jako podstawa prawna przetwarzania, RODO reguluje również prawa podmiotu danych. Są to między innymi:

 • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody marketingowej ma na celu głównie ochronę danych, z tego względu katalog praw podmiotu jest dosyć szeroki.

Okres przechowywania

Kolejną istotną częścią zgody marketingowej jest okres przechowywania danych. Musi być on jasno nakreślony w treści. Co do zasady po upływie wyznaczonego terminu dane chronione powinny zostać skutecznie usunięte – z uwagi na bezpieczeństwo danych i zapobieganie znalezieniu się w “niepowołanych rękach”.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie RODO, skontaktuj się z naszymi ekspertami.

 


Zespół Follow Legal