Follow Legal » Prawo spółek » Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.
1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności split payment. Mechanizm jest traktowany jako narzędzie służące do walki z wyłudzeniem podatku od towarów i usług (VAT) w transakcjach pomiędzy podmiotami gospodarczymi (B2B). Split payment polega na wydzieleniu kwoty VAT z kwoty brutto wynagrodzenia należnej sprzedawcy, która następnie trafia na wyodrębniony rachunek VAT. Wraz z wprowadzeniem tego mechanizmu na przedsiębiorców nałożone zostały dodatkowe obowiązki organizacyjne, o których muszą pamiętać podczas dokonywania płatności za zakupione usługi lub towary. Już od listopada 2019 r. obowiązkowy split payment zostanie rozciągnięty na kolejne towary i usługi.

Z tego artykułu dowiesz się:

 

Split payment – na czym polega i kogo dotyczy mechanizm podzielonej płatności?

W praktyce split payment polega na tym, że nabywca dokonuje tylko jednego przelewu, który po wybraniu opcji “split payment” zostaje rozdzielony na kwotę należności netto i kwotę podatku VAT. Każda z nich trafia na odrębne rachunki odbiorcy płatności. Przedsiębiorcy muszą  pamiętać o tym aby podczas dokonywania przelewu wpisać: odpowiedni numer faktury, NIP dostawcy, kwotę netto oraz kwotę podatku VAT.

Dla usprawnienia pracy przedsiębiorców ustawodawca wprowadził możliwość płatności zbiorczej dotyczącej kilku faktur w ramach jednego przelewu. Oznacza to, że po otrzymaniu od jednego dostawcy kilku faktur w ciągu jednego dnia i maksymalnie jednego miesiąca możliwa będzie łączna płatność przy zastosowaniu split payment. Konieczne będzie jednak wskazanie przez przedsiębiorcę okresu, którego dotyczy płatność. Jeżeli okres płatności będzie mieścił się w ustawowych normach, to przelew będzie mógł uwzględniać kwotę całkowitą podatku z opłaconych faktur.

Split payment dotyczy tylko transakcji dokonywanych w sektorze B2B czyli pomiędzy przedsiębiorcami. Mechanizm podzielonej płatności nie jest stosowany w transakcjach między przedsiębiorcą a osobą fizyczną. Nie ma więc zastosowania do sektora B2C. Warto zaznaczyć, że mechanizm podzielonej płatności dotyczy wyłącznie płatności krajowych.

Założenia obowiązkowej metody podzielonej płatności (split payment)

Ministerstwo Finansów zakłada, że forma obowiązkowa mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczyć wszelkich dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej. Oznacza to, że split payment obejmie towary i usługi wymienione obecnie w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Najważniejsze fakty dotyczące split payment:

 • obowiązkowy split payment dotyczy tylko transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami B2B, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, zgodnie z udokumentowaną fakturą, której kwota należności przekracza 15 000 zł brutto
 • obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte są wybrane towary oraz usług, aktualnie wymienione w załączniku nr 11,13 i 14 ustawy o VAT
 • obowiązek podmiotów zagranicznych rozliczających transakcje podlegające opodatkowaniu VAT na terytorium RP przy wykorzystaniu przelewów bankowych do otwarcia rachunku bankowego w Polsce
 • wprowadzenie obowiązku zamieszczania na fakturze informacji o stosowaniu “obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności”
 • możliwość dokonywania zbiorczych płatności (kilka faktur – jeden przelew)
 • środki zgromadzone na rachunku  VAT będzie można wykorzystać do uregulowania innych zobowiązań podatkowych (akcyza, cło, CIT i PIT), a także składek ZUS.

obowiązkowy split payment

Split payment – sankcje i skutki braku informacji o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności

Faktura musi zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Jeżeli osoba wystawiająca fakturę nie umieści informacji, że ze względu na przedmiot transakcji jak i jej kwotę, faktura powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W takiej sytuacji to firma będzie narażona na sankcję w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Powyższe dotyczy wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Warto zaznaczyć, że sprzedawca nie będzie zobowiązany do zapłaty sankcji, jeżeli nabywca zapłaci mu za usługę lub produkt wykorzystując split payment.

Jak podkreślał Minister Finansów, opisana powyżej  sankcja wynika ze szczególnej roli, jaką odgrywa poprawne oznaczenie dokumentów dokumentujących transakcje, których przedmiotem są towary i usługi wrażliwe wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Podążając tym tokiem myślenia stwierdzić można, że oznaczenie pozwala dokumentować transakcje szczególnie podatne na oszustwa podatkowe, które w pierwszej kolejności będą sprawdzane przez Krajową Administrację Skarbową.

Jeśli nabywca towaru lub usługi, pomimo obowiązku nie wykona przelewu przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (split payment), to będzie podlegał karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Jakich towarów i usług dotyczy obowiązkowy split payment?

Mechanizm podzielonej płatności (obowiązkowy split payment) dotyczyć będzie 150 grup towarów i usług wskazanych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Towary i usługi wymienione w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT po nowelizacji znajdować się będą w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Towary i usługi objęte split payment to m.in.:

 • wyrobów ze stali, metali szlachetnych i metali kolorowych
 • odpadów takich jak, złom i surowce wtórne
 • elektroniki – dotyczy to m.in.: smartfonów, tabletów, telefonów, procesorów, laptopów, konsol do gier, tuszy, tonerów, dysków twardych czy drukarek;
 • rynku naftowego – paliw napędowych, olei opałowych i smarów
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych
 • robotów budowlanych
 • obrotu węglem
 • handlu detalicznego i hurtowego częściami do motocykli i samochodów.

Dla zminimalizowania oszustw podatkowych i pomijania stosowania obowiązkowego split payment przez przedsiębiorców ustawodawca wprowadził sankcje. Zabieg taki ma ograniczyć potencjalne ryzyko zniknięcia podatnika wraz nieodprowadzonym podatkiem VAT. Poruszając kwestię specjalnego oznaczenia faktury, kontrahent będzie miał jasność w jaki sposób dokonać płatność konkretnej faktury. Zastosowanie takich wymogów z pewnością ułatwi organom kontrolnym sprawdzanie przedsiębiorców oraz dokonywanych przez nich płatności.

Czy split payment jest obowiązkowy?

Musimy pamiętać, że mechanizm split payment jest obowiązkowy, ale nie dla wszystkich przedsiębiorców.

 

Obowiązkowy split payment – od kiedy?

Obowiązkowy mechanizm split payment obowiązuje od 1 listopada 2019 roku.

 

Czy każdy przelew będzie objęty mechanizmem podzielonej płatności?

Nie każdy – split payment dotyczy tylko transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami B2B, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, zgodnie z udokumentowaną fakturą, której kwota należności przekracza 15 000 zł brutto.

 

Split payment a rachunek firmowy?

Przedsiębiorca, który obowiązkowo musi zastosować split payment musi posiadać rachunek firmowy. Rachunek można założyć w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zastosowania split payment lub nowych wymogów, o których będą musieli pamiętać przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności skontaktuj się z naszymi ekspertami.


 

Mateusz Grzelec

Aplikant radcowski