Follow Legal » Prawo spółek » Nowelizacja KPC – co się zmienia?
Wielkimi krokami zbliża się nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Już 1 lipca br. w życie wejdą zapowiadane od dawna zmiany, które zgodnie z uzasadnieniem projektu mają przyspieszyć postępowania sądowe, ułatwić stronom i ich pełnomocnikom kontakty z sądem, a także wprowadzić nowe regulacje w zakresie planowania rozprawy i dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń. Poniżej omawiamy najważniejsze zmiany.

Z tego artykułu dowiesz się:

Zmiana właściwości sądu okręgowego

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw modyfikuje właściwość sądu okręgowego. Do tej pory rozpoznawał on sprawy o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu przekraczała 75 000 złotych, od 1 lipca tego roku do właściwości sądów okręgowych będą należeć sprawy o prawa majątkowe, ale o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 100 000 złotych. Tę kwestię reguluje art. 17 pkt 4 kpc.

Pełnomocnik do doręczeń

Nowością jest również modyfikacja art. 88 kpc poprzez dodanie do niego regulacji umożliwiającej udzielenie tzw. pełnomocnictwa do doręczeń. Pełnomocnikiem będzie mogła być każda osoba fizyczna, co w założeniach ma usprawnić doręczenia korespondencji sądowej, a tym samym przyspieszyć przebieg postępowania.

Zmiana zakresu pełnomocnictwa procesowego

Nowe przepisy rozwijają również treść art. 91 pkt 1 kpc dotyczącego zakresu udzielanego pełnomocnictwa procesowego, które w dotychczasowej formie brzmiało: Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy. Nowelizacja Kodeksu rozszerza ten przepis o postanowienie dotyczące skargi kasacyjnej i postępowania wywołanego jej wniesieniem.

Co więcej, zmiany uległy przepisy dotyczące spraw z urzędu – wprowadzono nową podstawę obliczania terminu na przekazanie informacji o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej oraz zrezygnowano z obowiązku dołączania przez pełnomocnika z urzędu opinii o braku tych podstaw.

Odsetki od kosztów zasądzonych w procesie

Nowelizacja kpc doprecyzowuje sposób orzekania o odsetkach zasądzanych od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu. Do art. 98 § 1[1] kpc, którzy brzmi: Od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty. Jeżeli orzeczenie to jest prawomocne z chwilą wydania, odsetki należą się za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli orzeczenie takie podlega doręczeniu z urzędu – za czas po upływie tygodnia od dnia jego doręczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty, dodane zostanie zdanie o treści: O obowiązku zapłaty odsetek sąd orzeka z urzędu.

Wnioski dowodowe oraz wzajemne doręczenia

Jedną z najważniejszych zmian w nowelizacji kpc jest dodanie art. 128[1] o treści: Pismo wnoszone przez stronę zastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej powinno zawierać wyraźnie wyodrębnione oświadczenia, twierdzenia oraz wnioski, w tym wnioski dowodowe. Jeżeli pismo zawiera uzasadnienie, wnioski dowodowe, zgłoszone tylko w tym uzasadnieniu, nie wywołują skutków, jakie ustawa wiąże ze zgłoszeniem ich przez stronę. Zmiana ta wejdzie w życie już w lipcu 2023 r. i ma na celu przede wszystkim ukrócenie praktyki niektórych pełnomocników, tj. nieumieszczania wszystkich twierdzeń i wniosków dowodowych w petitum pisma, a wplataniu ich w treści samego uzasadnienia.

Zmianie ulega również treść art. 132 § 1 zdanie drugie, w którym postanowiono o usunięciu wymogu dotyczącego oświadczenia o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu drugiej stronie. Dotychczas obowiązkowe było nadanie przesyłki poleconej. To pojęcie budziło jednak uzasadnione wątpliwości w razie nadawania obszernych odpisów procesowych paczkami pocztowymi, które wedle niektórych interpretacji miały nie spełniać definicji przesyłki poleconej w rozumieniu prawa pocztowego. Aby uniknąć rozbieżności w tym zakresie i negatywnych skutków procesowych dla strony składającej takie oświadczenie, art. 132 § 1 kpc będzie mówić jedynie o nadaniu przesyłki za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

Zamknięcie rozprawy na posiedzeniu niejawnym

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczą także kwestii zamykania rozpraw. Zasadą było zamykanie rozprawy po uprzednim udzieleniu głosu stronom, na posiedzeniu jawnym. Zamknięcie przewodu sądowego na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, było możliwe jedynie z uwagi na obowiązujące przepisy ustawy covidowej. W ustawie o zmianie kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono nowelizację art. 224 poprzez dodanie § 3 w brzmieniu: Jeżeli przyczyni się to do sprawniejszego rozpoznania sprawy, a wyznaczanie kolejnych posiedzeń jest zbędne, sąd może zamknąć rozprawę na posiedzeniu niejawnym. Strony należy uprzedzić o możliwości zamknięcia rozprawy i umożliwić im zabranie głosu w piśmie procesowym, w terminie nie krótszym niż 7 dni. Sąd zamyka rozprawę w terminie miesiąca od dnia, w którym upłynął termin do zabrania głosu przez strony. Postanowienie może być wydane jedynie przez sędziów, przed którymi odbyło się ostatnie posiedzenie jawne poprzedzające bezpośrednio zamknięcie rozprawy.

Przedstawione zmiany to zaledwie część obszernej nowelizacji przepisów postępowania. Do wprowadzanych zmian należą również nowe przepisy co do postępowania zabezpieczającego, wprowadzenie nowego, odrębnego postępowania w sprawach konsumenckich czy zmiany w zakresie zarzutu potrącenia. Te i inne zmiany będziemy omawiać w kolejnych artykułach i na naszym profilu na Linkedin. Zachęcamy do śledzenia Kancelarii w mediach społecznościowych i kontaktu z naszymi ekspertami.

 


Zespół Follow Legal