Follow Legal » Prawo spółek » Biała lista podatników VAT
Pośród wielu zmian prawa, które ustawodawca zafundował w ostatnim czasie przedsiębiorcom, nie sposób nie omówić jednej z najbardziej istotnych zmian dotyczącej nowego wykazu podatników VAT. Przepisy zmienionej ustawy o VAT zaczęły w tym zakresie obowiązywać od 1 września 2019 r. Rejestr jest szerzej znany przedsiębiorcom jako biała lista podatników VAT. Zmiana ta będzie miała z pewnością istotny wpływ na organizację pracy przedsiębiorców, którzy będą zobowiązani do dokonywania dodatkowej weryfikacji danych swoich kontrahentów. Przedsiębiorco – sprawdź koniecznie czy w wykazie widnieje prawidłowy rachunek bankowy!

Z tego artykułu dowiesz się:
 

Czym tak naprawdę jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników to cyfrowa baza informacji o podatnikach VAT. Lista ma być prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej w formie elektronicznej. Zgodnie z przepisami Ustawy o VAT białą listę podatników VAT znajdziemy od 1 września 2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i będzie ona dostępna dla każdego. Dostęp do danych zawartych w wykazie będzie możliwy także za pośrednictwem CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Biała lista prowadzona w formie elektronicznej ma zastąpi trzy obecnie obowiązujące wykazy:

  • podatników zarejestrowanych
  • wykreślonych oraz
  • przywróconych do rejestru.

Funkcjonujące do tej pory rejestry zostaną połączone w jedną bazę podatników VAT, która zostanie rozszerzona o dodatkowe dane. W nowym wykazie znajdziemy m.in. informacje o numerach rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. Celem zmian jest wprowadzenie ułatwienia w weryfikacji kontrahentów oraz wyeliminowanie procederu płatności split payment na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i inne​.

Weryfikacja kontrahentów przedsiębiorcy na podstawie białej listy

Wykaz podatników VAT będzie zawierać m.in. dane dotyczące podatników i co wydaje się być najważniejsze – numery rachunków bankowych podatników VAT. Konsekwencją stworzenia białej listy podatników VAT jest powstanie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT. Takie rozwiązanie ma znacznie usprawnić proces wyszukiwania danych o innych podmiotach gospodarczych. Nie można jednak nie wspomnieć, że wprowadzone zmiany nakładają jednocześnie na przedsiębiorców nowy obowiązek w postaci dodatkowej weryfikacji numeru rachunku kontrahenta podanego na fakturze.

biała lista podatników vat

Aktualizacja danych zawartych w wykazie

Aktualizacja rejestru ma przebiegać na bieżąco tj. raz na dobę w każdy dzień roboczy. Jednocześnie podatnicy korzystający z wykazu mają otrzymywać informacje o dacie i godzinie, w której dokonali weryfikacji danego podmiotu. Uzyskanie informacji w rejestrze będzie możliwe do 5 lat wstecz licząc od dnia, w którym dokonywana jest weryfikacja podmiotu

Konsekwencje wprowadzenia białej listy

Podatnicy nie będą mogli uwzględniać w kosztach podatkowych danego wydatku w takiej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego – lub została dokonana za pośrednictwem przelewu na inny rachunek, niż rachunek wskazany przez szefa KAS w wykazie na dzień zlecenia przelewu. Taka konsekwencja dotyczyć będzie transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami na kwotę przekraczającą 15 000 zł. 

Jeśli taka płatność będzie miała miejsce, dodatkowo przepisy nakładają na nabywcę sankcję w postaci solidarnej odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy ​w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę transakcję.

Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorca może uchylić się od wskazanych powyżej konsekwencji. Warunkiem jest zawiadomienie w ciągu 3 dni od daty zlecenia przelewu właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż wskazany w wykazie.

Kiedy biała lista podatników zacznie funkcjonować

Przepisy dotyczące białej listy podatników VAT wejdą w życie 1 września 2019 r. Od tej daty wykaz powinien już być dostępny dla osób zainteresowanych. . Co ważne, sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane w białej liście zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Dla przedsiębiorców oznacza to, że aby zminimalizować ryzyko poniesienia konsekwencji działania niezgodnego z Ustawą o VAT, należy jak najszybciej zweryfikować proces regulowania zobowiązań obowiązujący w przedsiębiorstwach i zintegrować go z danymi dostępnymi w wykazie.

Jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do nadchodzących zmian

Adaptacja przedsiębiorców do nowych przepisów wymagać przede wszystkim intensyfikacji wewnętrznych kontroli wprowadzenia dodatkowej procedury weryfikacji kontrahentów​. Z perspektywy bezpieczeństwa podatkowego, najważniejsze są następujące aspekty:

  • w dniu zlecenia przelewu tj. bezpośrednio przed dokonaniem należy dołożyć należytej staranności aby zweryfikować czy podatnik VAT znajduje się na białej liście i czy dany rachunek należy do czynnego podatnika VAT oraz
  • po dokonaniu przelewu przedsiębiorca powinien kontrolować prawidłowość rozliczeń tak aby w przypadku zidentyfikowania błędu móc w terminie 3 dni od zlecenia przelewu poinformować naczelnika urzędu skarbowego o ewentualnych nieprawidłowościach.

Uwzględnienie powyższych wytycznych podczas regulacji zobowiązań pozwoli uniknąć sankcji wynikających z ustawy o VAT.

Podczas planowania procesu regulowania zobowiązań zgodnie z nowymi przepisami warto wziąć pod uwagę nadchodzące zmiany w zakresie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Biorąc pod uwagę fakt, iż mechanizm split payment ingeruje w proces płatności, najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzić obie zmiany jednocześnie.

Głównym założeniem nowelizacji ustawy jest wprowadzenie białej listy podatników VAT, na której mają znajdować się m.in. rachunki rozliczeniowe przedsiębiorstw. Wpłata na rachunki inne niż podane w wykazie będzie skutkować przykrymi konsekwencjami dla nabywcy. Konsekwencje nie dotkną tych podatników, którzy dokonywać będą płatności modelem split payment lub złożą w we właściwym urzędzie skarbowym zawiadomienie o wpłacie należność na inne konto niż wskazane na białej liście.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z nowymi obowiązkami przedsiębiorców skontaktuj się z naszymi ekspertami.


 

Mateusz Grzelec

Aplikant radcowski