Follow Legal » Prawo spółek » Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie łączeń, podziałów i przekształceń spółek
Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), która weszła w życie 15 września 2023 roku, wprowadza istotne zmiany w zakresie łączeń, podziałów i przekształceń spółek. Jest ona wynikiem implementacji kilku dyrektyw europejskich: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z 27 listopada 2019 roku, która wprowadza zmiany w dyrektywie (UE) 2017/1132 oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 roku, która zmienia dyrektywę 2017/1132 w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz procesów w prawie spółek. Dodatkowo, nowelizacja ta odpowiada na potrzeby wykonywania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w którym podkreślono, że wolność przedsiębiorczości, wynikająca z art. 49 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), gwarantuje spółkom możliwość przenoszenia swojej siedziby z jednego państwa członkowskiego do innego, eliminując przy tym dotychczasowe wymogi bezpośrednie likwidacji spółki, które były określone w artykule 270 punkcie 2 Kodeksu spółek handlowych. 

Zmiany te mają na celu ułatwienie procesów reorganizacyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i transgranicznym, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów udziałowców i wierzycieli. W niniejszym artykule zostaną omówione kluczowe aspekty tej nowelizacji, koncentrując się na ich praktycznych konsekwencjach dla spółek działających w Polsce.

Z tego artykułu dowiesz się:

Podział przez wyodrębnienie

Nowelizacja wprowadza możliwość podziału spółki przez wyodrębnienie, co oznacza przeniesienie części majątku spółki na nowo utworzoną spółkę-córkę. Wcześniej, podział mógł być realizowany jedynie przez przeniesienie majątku na spółkę-siostrę. Zmiana ta pozwala na większą elastyczność w planowaniu i realizacji strategii biznesowych, oferując spółkom nowe możliwości restrukturyzacji. Co ważne przeniesienie majątku będzie następowało w drodze sukcesji uniwersalnej.

Podejście to umożliwia spółkom większą kontrolę nad procesem reorganizacji, a także pozwala na bardziej precyzyjne dostosowanie struktury korporacyjnej do zmieniających się potrzeb biznesowych. Możliwość wyodrębnienia części majątku do nowo utworzonej spółki-córki może być szczególnie korzystna dla dużych korporacji, które poszukują sposobów na efektywniejsze zarządzanie różnorodnymi segmentami biznesowymi.

Uproszczony tryb połączenia

Kolejnym istotnym aspektem nowelizacji jest wprowadzenie uproszczonego trybu połączenia spółek. W niektórych przypadkach, np. gdy jeden wspólnik posiada wszystkie udziały w łączących się spółkach, połączenie może być przeprowadzone bez konieczności wydawania nowych udziałów. To uproszczenie może znacznie przyspieszyć i obniżyć koszty procesu połączenia.

To ułatwienie jest szczególnie korzystne dla grup kapitałowych, które często przeprowadzają wewnętrzne reorganizacje w ramach swoich struktur. Proces ten, uproszczony przez nowelizację, może przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej i finansowej wewnątrz grupy.

Rozszerzenie roli spółki komandytowo-akcyjnej

Nowelizacja rozszerza również możliwości spółek komandytowo-akcyjnych, które teraz mogą być podmiotem przejmującym w procesie połączenia lub podziału. Jest to istotne rozszerzenie w porównaniu do poprzednich regulacji, które ograniczały tę rolę do spółek kapitałowych.

To rozszerzenie otwiera nowe perspektywy dla spółek komandytowo-akcyjnych, które zyskują dodatkowe narzędzia do rozwoju i ekspansji. Mogą one teraz aktywnie uczestniczyć w procesach konsolidacji rynku, co może mieć znaczący wpływ na kształtowanie się branżowych liderów i konkurencji na rynku.

Transgraniczne reorganizacje

Zmiany dotyczą również transgranicznych połączeń, podziałów i przekształceń spółek, wprowadzając wymóg uzyskania opinii polskiego organu podatkowego w sprawie transgranicznego połączenia. To nowe wymaganie ma na celu zabezpieczenie interesów fiskalnych państwa, jednak może również wpłynąć na czas i koszty procesów reorganizacyjnych.

Transgraniczne reorganizacje są coraz częstszym zjawiskiem w erze globalizacji, a nowe regulacje mają na celu dostosowanie polskiego prawa do europejskich standardów. Zmiany te wprowadzają jednak również nowe wyzwania dla przedsiębiorców, którzy muszą teraz brać pod uwagę dodatkowe wymogi proceduralne i podatkowe.

Nowe regulacje dotyczące dokumentacji i sprawozdań

Nowelizacja wprowadza również zmiany w zakresie wymagań dotyczących dokumentacji i sprawozdania zarządów w procesie reorganizacji. Kluczowym elementem jest tutaj wprowadzenie oddzielnych części dla wspólników i pracowników w sprawozdaniach dotyczących połączeń.

Te zmiany mają na celu zapewnienie większej przejrzystości i dostępności informacji dla wszystkich zainteresowanych stron. Ułatwia to podejmowanie decyzji przez udziałowców, a także zapewnia pracownikom lepsze zrozumienie wpływu procesów reorganizacyjnych na ich sytuację zawodową.

Ochrona interesów udziałowców i wierzycieli

Kluczowym aspektem nowelizacji jest ochrona interesów udziałowców i wierzycieli. Wprowadzono regulacje, które mają zapewnić ochronę ich praw, w tym zasady wykupu udziałów niezgadzających się na transgraniczne połączenie.

Te przepisy są istotne w kontekście zabezpieczania praw mniejszościowych udziałowców oraz wierzycieli, którzy mogą być narażeni na ryzyko w procesie reorganizacji. Zapewnienie ich ochrony jest kluczowe dla utrzymania zaufania do rynku kapitałowego i stabilności finansowej.

Kwestie podatkowe

Nowelizacja wymaga uzyskania opinii właściwego organu podatkowego w sprawie transgranicznych reorganizacji, co może wpłynąć na czas i koszty tych procesów.

Zarówno przedsiębiorcy, jak i ich doradcy podatkowi, muszą być świadomi nowych wymogów i odpowiednio się do nich przygotować. Odpowiednie zaplanowanie i skonsultowanie się z ekspertami podatkowymi może być kluczowe dla uniknięcia nieprzewidzianych opóźnień i dodatkowych kosztów.

Podsumowanie

Nowelizacja KSH stanowi istotny krok w kierunku ułatwienia i usprawnienia procesów reorganizacji spółek w Polsce. Zmiany te, choć pozytywne w wielu aspektach, mogą również wprowadzać dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców, zwłaszcza w kontekście wymogów podatkowych i ochrony interesów wierzycieli. Kluczowe jest, aby przedsiębiorcy zapoznali się z tymi zmianami i uwzględnili je w planowaniu swoich działań korporacyjnych. Zrozumienie i stosowanie nowych przepisów będzie miało kluczowe znaczenie dla efektywnego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z nowymi przepisami kodeksu spółek handlowych, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 


Zespół Follow Legal