Follow Legal » Prawo spółek » Dodatek solidarnościowy – poradnik

Dodatek solidarnościowy to głośno zapowiadana forma pomocy dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, które wskutek pandemii koronawirusa straciły zatrudnienie. Dodatek solidarnościowy wprowadzono 20 czerwca 2020 r. Ustawą o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Jest to kolejne już rozwiązanie o charakterze antykryzysowym. Obejmie ono osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie epidemii straciły pracę lub ich umowa wygasła. Zgodnie z zapewnieniami ustawodawcy głównym celem dodatku solidarnościowego jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii i wsparcie osób, które w jej wyniku utraciły możliwość zarobkowania. Dodatek solidarnościowy przybierze postać wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 1400 złotych. Osoby, które już w czerwcu mogą ubiegać się o dodatek solidarnościowy powinny się spieszyć i złożyć wniosek do 30 czerwca 2020 roku. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Kto może skorzystać z dodatku solidarnościowego

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, z którymi po 15 marca 2020 r.:

 • pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
 • umowa o pracę uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta (zakończenie obowiązywania umowy o pracę zawartej na czas określony).

Dodatek solidarnościowy – warunki przyznania

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 • mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej lub są cudzoziemcami w rozumieniu Ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
 • podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku
 • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, chyba że osoba ubiegająca się o dodatek jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobiera stypendium bądź została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Wysokość dodatku solidarnościowego

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie uprawnionej (czyli osobie, która spełnia powyżej wskazane warunki) w wysokości 1400 złotych za miesiąc kalendarzowy.

Wymaga podkreślenia, że dodatek solidarnościowy przysługuje za okres nie dłuższy niż od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Oznacza to, że dodatek można otrzymać nawet za 3 miesiące kalendarzowe. Osoby uprawnione otrzymają świadczenie nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym złożą wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego. Jeśli więc spełniasz warunki otrzymania dodatku solidarnościowego już w czerwcu, to tylko termin na złożenie wniosku o dodatek upływa 30 czerwca 2020 roku.

Wypłata dodatku solidarnościowego

Dodatek solidarnościowy wypłacany będzie przez ZUS – w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania osobie uprawnionej. Wypłata dodatku solidarnościowego następuje w terminach miesięcznych, na wskazany we wniosku przez osobę uprawnioną rachunek bankowy. Należy pamiętać, że ZUS może odmówić prawa do dodatku solidarnościowego. Odmowa następuje w drodze decyzji. Od otrzymanej decyzji odmownej osobie uprawnionej przysługuje prawo do odwołania.

Czy wiesz, że..

jeśli już pobierasz zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane bezrobotnym na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i uzyskasz prawo do dodatku solidarnościowego, urząd pracy zawiesi Twoje dotychczasowe świadczenie. W przypadku jeśli urząd pracy wypłaci Ci zasiłek dla bezrobotnych w miesiącu, od którego przysługuje Ci dodatek solidarnościowy, otrzymasz go w kwocie pomniejszonej o wypłacony już zasiłek.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy

Osoba, która zdecyduje się skorzystać z dodatku solidarnościowego musi złożyć do ZUS wniosek na odpowiednim formularzu – wniosek o dodatek solidarnościowy EDS. Wniosek można złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na stronie ZUS (za pośrednictwem platformy PUE ZUS). Wniosek o świadczenie należy złożyć najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r.

Wniosek, o dodatek solidarnościowy powinien zawierać:

 • dane osoby uprawnionej: imię i nazwisko, numer PESEL (w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)
 • dane pracodawcy, u którego osoba uprawniona była zatrudniona: imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP (jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON)
 • oświadczenie osoby uprawnionej, o spełnieniu warunków otrzymania świadczenia ( zobacz więcej w art. 2 i art. 3 ust. 1–4 Ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
 • oświadczenie osoby uprawnionej o kwocie wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, za miesiąc, w którym składany jest wniosek
 • wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego
 • inne informacje niezbędne dla ustalenia prawa do dodatku solidarnościowego
 • podpis osoby uprawnionej (złożony np. za pośrednictwem Profilu Zaufanego).

Przydatne informacje zostały również opublikowane na stronie ZUS.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z dodatkiem solidarnościowym lub chcesz się dowiedzieć z jakich form pomocy w ramach dotychczasowych Tarcz Antykryzysowych możesz skorzystać zapraszam do kontaktu z Karoliną Wolny.


Karolina Wolny

Radca prawny

Karolina zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych zajmujących się windykacją należności w obszarze postępowań cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń przysługujących konsumentom. W swojej karierze zawodowej łączyła wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z prowadzeniem procesów sądowych, egzekucyjnych oraz zarządzaniem projektami prawnymi na dużą skalę. Posiada doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, a także doświadczenie procesowe w prowadzeniu postępowań w sprawach cywilnych. więcej >>